Säännöt

KRITIIKKI RY:N SÄÄNNÖT

Kritiikki ry:n alkuperäiset säännöt on hyväksytty 23.4.1958. Nämä säännöt on hyväksytty 14.3.2022.

I LUKU Yhdistys

1 § Yhdistyksen nimi on Kritiikki ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

3 § Yhdistyksen kieli on suomi.

4 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.).

5 § Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

II LUKU Toiminta ja tarkoitus

6 § Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

7 § Yhdistyksen tarkoituksena on

1) olla yhdyssiteenä Turun yliopiston historian opiskelijoille.
2) edistää ja tukea opiskelijoiden oman alansa tuntemusta.
3) harjoittaa opetuksen ja tutkimuksen kritiikkiä Turun yliopistossa.
4) auttaa ja tukea jäsentensä toimintaa yliopiston hallinnossa.
5) edustaa jäseniään valvomalla jäsenkunnan yleistä etua ja harjoittamalla aktiivista koulutuspolitiikkaa.
6) olla yhdyssiteenä yhdistyksen alumneihin.

8 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia sekä muuta vapaa-ajan toimintaa.
2) opastaa jäseniään erinäisissä opintoihin liittyvissä ongelmissa.
3) voi kuulua jäsenenä liittoihin ja yhdistyksiin.
4) ottaa toiminnassaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää maksullisia tilaisuuksia sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

III LUKU Jäsenyys

9 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa Suomen historiaa, yleistä historiaa tai kulttuurihistoriaa opiskeleva henkilö maksamalla kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka yhdistyksen kevätkokous on määrännyt.

10 § Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Hänellä on niissä puhe- ja äänestysoikeus, joilla ottaa osaa päätöksentekoon. Hallituksen kokouksissa hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenillä on oikeus yhdistyksen tarjoamiin palveluihin ja etuihin.

Vain jäsenillä on oikeus hankkia yhdistyksen ainejärjestönauha.

Vain jäsenillä on oikeus hankkia yhdistyksen viitta.

Vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus hankkia itselleen hallituspinssi.

11 § Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua vuosittain syys- tai lokakuun aikana sähköpostitse yhdistyksen hallituksen sihteerille jäsenrekisteripäivitystä varten.

Mikäli jäsen ei ole edellä mainitulla tavalla ilmoittautunut määräaikaan mennessä sihteerille, hänet erotetaan syyskokouksen yhteydessä.

Eronnut jäsen voi uudelleen liittyä jäseneksi täyttäessään 9 § mainitut edellytykset. Uudestaan jäseneksi liittyvä on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

12 § Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen kokouksessa jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kokouksessa. Tullakseen voimaan eroilmoitus on merkittävä pöytäkirjaan.

13 § Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

14 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle yhdistyksen kokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsenyys on määräaikainen ja kestää kalenterivuoden (1.1.–31.12.).

Kannatusjäsenellä ei ole ääni- tai puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin pois lukien vuosijuhlille. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua vuosijuhlille normaaliin jäsenhintaan.

Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen tarjoamiin palveluihin ja etuihin.

IV LUKU Kokoukset

15 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään Turussa 1.1.–15.3. välisenä aikana ja syyskokous 1.10.– 31.12. välisenä aikana.

16 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun

1) yhdistyksen kokous niin päättää.
2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
3) vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

17 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokouspäivää yhdistyksen internetsivuilla ja sähköpostilistalla. Kutsussa mainitaan kokousaika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle edellä mainitulla tavalla.

18 § Yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänestysoikeus.

19 § Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

20 § Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) kokouksen avaaminen ja sen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3) edellisen kauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely.
4) toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen kauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5) alkavan toimikauden jäsenmaksun määrääminen.
6) muiden esille tulevien asioiden käsittely.

21 § Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) kokouksen avaaminen ja sen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
3) tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
4) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
5) hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä (3-12) päättäminen.
6) hallituksen muiden jäsenten valinta.
7) kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta.
8) muiden esille tulevien asioiden käsittely.

22 § Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.

Jokaisella yhdistyksen kokouksessa olevalla jäsenellä on käytössään yksi ääni. Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaiseva on puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaaleissa henkilön tulee saada ehdoton äänten enemmistö. Jos ensimmäisellä kierroksella yksikään ehdokas ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan seuraava kierros kahden eniten ääniä saaneen välillä. Kahden ollessa vastakkain, suoritetaan seuraava kierros kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos vaalien toisella kierroksella kumpikaan ehdokkaista ei saanut ehdotonta äänten enemmistöä, arpa ratkaisee vaalien voittajan vaalien toisen kierroksen kahden ehdokkaan välillä.

Henkilövaalit pidetään aina suljettuna lippuäänestyksenä ja asiaäänestykset yhdenkin kokoukseen osallistuvan jäsenen niin vaatiessa. Äänestystulos ja äänimäärät on julkistettava ja kirjattava kokouksen pöytäkirjaan. Äänet tulee säilyttää kokouksen jälkeen vähintään kolme kuukautta.

23 § Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa yleensä yhdessä käsittelyssä. Ensi kertaa esillä olevan asian käsittely lykätään seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

24 § Yhdistyksen jäsenen tekemä ehdotus otetaan käsittelyyn, mikäli ainakin yksi muu jäsen sitä kannattaa. Henkilöesityksiä ei kuitenkaan tarvitse kannattaa, kuten ei myöskään hallituksen ja sen asettamien toimikuntien tekemiä ehdotuksia, jotka kuuluvat niiden toimialaan.

25 § Jos yhdistyksen kokouksessa yli puolet annetuista äänistä kannattaa päätöstä antaa epäluottamuslause hallitukselle, on tämä velvollinen eroamaan.

Epäluottamuslause-esitys on jätettävä kirjallisena yhdistyksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti. Esitys tulee ottaa huomioon kun

1) sen on allekirjoittanut vähintään kymmenesosa jäsenistöstä ja
2) se on jätetty viimeistään viisi arkipäivää ennen yhdistyksen kokousta, jossa asia on esillä.

Epäluottamuslause-esitys on mainittava kokouskutsussa.

Mikäli mahdollista, on uusi hallitus valittava siinä kokouksessa, jossa epäluottamuslause on annettu. Muussa tapauksessa vanha hallitus jatkakoon toimintaansa kunnes uusi hallitus saadaan valituksi.

26 § Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa vahvistavat allekirjoituksellaan.

V LUKU Hallitus

27 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-12 jäsentä. Hallitus jakaa jäsenilleen tarpeelliseksi katsomiaan vastuutehtäviä.

Vain yhdistyksen jäsen voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.

28 § Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu

1) valvoa yhdistyksen etua ja mainetta.
2) antaa lausuntoja jäsenten pyytämistä asioista.
3) tehdä tarvittavia esityksiä yhdistykselle yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa.
4) suorittaa viivyttelemättä yhdistyksen kokouksen sille antamat tehtävät sekä toteuttaa tehdyt päätökset.
5) täydellä vastuuvelvollisuudella päättää yhdistyksen menoista vahvistetun talousarvion puitteissa. 6) hoitaa yhdistykselle ajankohtaisia asioita.
7) laatia ja esittää syyskokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8) laatia ja esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kevätkokoukselle.

29 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle toimikautensa aikana vähintään kahdesti kuukaudessa pois lukien kesä-elokuu, jolloin hallituksen kokous pidetään tarvittaessa.

30 § Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

31 § Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

32 § Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille.

33 § Yhdistyksen hallituksen jäsen voi erota tehtävästään kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle. eroavan jäsenen tehtävät jaetaan mahdollisuuksien mukaan muulle hallitukselle. Mikäli tehtävien jakaminen ei ole mahdollista tai mielekästä, kutsutaan koolle yhdistyksen kokous uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

34 § Koko hallituksen eron myöntämiseksi tulee kutsua koolle yhdistyksen kokous, joka samalla valitsee yhdistykselle uuden hallituksen.

35 § Koko hallitus tai yhdistyksen kokouksessa valittu toimihenkilö ovat velvollisia eroamaan yhdistyksen kokouksessa esitetyn epäluottamuslauseen johdosta, mikäli se täyttää 25 § mukaiset ehdot.

VI LUKU Toimihenkilöt ja toimikunnat

36 § Hallitus voi asettaa määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.

37 § Toimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa.

38 § Toimikuntien päätökset eivät tule sellaisenaan hallitusta velvoittaviksi, vaan hallituksen tulee hyväksyä ne kokouksessaan.

39 § Toimihenkilöt ovat velvollisia tiedottamaan hallitusta vastuualueensa asioista vähintään kerran kuukaudessa, pois lukien kesä-elokuussa.

40 § Halutessaan yhdistyksen kokous voi asettaa toimikunnalle vastaavan toimihenkilön tulevalle tai kuluvalle toimintavuodelle. Vaihtoehtoisesti hallituksen asettama toimikunta valitsee keskuudestaan vastaavan toimihenkilön.

41 § Yhdistyksen kokouksessa valittu toimihenkilö voi erota tehtävästään kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle.

VII LUKU Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

42 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa esittämällä muutosehdotus yhdistyksen kokouksessa. Kokouksia pidetään kaksi, milloin ehdotuksen on saatava ensimmäisessä kokouksessa 2/3 annetuista äänistä ja toisessa yksinkertaisen enemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutos voidaan käsitellä yhdessä kokouksessa, mikäli 5/6 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

43 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden tulee olla kahden kuukauden sisällä toisistaan. Päätös tulee voimaan vain, jos

1) purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja
2) kummassakin kokouksessa ehdotusta kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

44 § Mikäli yhdistys puretaan sen jäljelle jääneet varat sekä kirjasto ja arkisto luovutetaan Turun yliopiston ylioppilaskunnalle tai vaihtoehtoisesti viimeisissä kahdessa yhdistyksen kokouksessa määrätylle kohteelle.

45 § Nämä säännöt tulevat voimaan, kun patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ja rekisteröinyt ne.

Säännöt PDF-muodossa