Säännöt

KRITIIKKI RY:N SÄÄNNÖT

Kritiikki ry:n alkuperäiset säännöt on hyväksytty 23.4.1958. Nämä säännöt on hyväksytty 6.11.2017.

 

I LUKU

Yleisiä säännöksiä

1 § Yhdistyksen nimi on Kritiikki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen kieli on suomi. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

2.1. olla yhdyssiteenä Turun yliopiston nykyisille ja entisille historianopiskelijoille.

2.2. edistää ja tukea heidän oman alansa tuntemusta.

2.3. harjoittaa opetuksen ja tutkimuksen kritiikkiä Turun yliopistossa.

2.4. auttaa ja tukea jäsentensä toimintaa yliopiston hallinnossa.

2.5. edistää jäsenistönsä etuja Turun yliopiston ylioppilaskunnassa.

2.6. edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla

2.7. valvoa jäsenkunnan yleistä etua ja harjoittaa aktiivista koulutuspolitiikkaa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, retkiä ja opintomatkoja. Yhdistys opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä ongelmissa. Yhdistys voi kuulua jäsenenä liittoihin ja yhdistyksiin. Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset. Toimintansa tukemiseksi yhdistys panee toimeen maksullisia tilaisuuksia sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

 

II LUKU

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistolla Suomen historiaa, yleistä historiaa tai kulttuurihistoriaa opiskeleva henkilö. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottaa osaa päätöksentekoon sekä päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista. Vain yhdistyksen jäsen voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin.

Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua vuosittain syys- tai lokakuun aikana yhdistyksen hallituksen sihteerille jäsenrekisteripäivitystä varten sähköpostitse. Mikäli jäsen ei ole määräaikaan mennessä ilmoittautunut sihteerille, hänet erotetaan syyskokouksen yhteydessä. Eronnut jäsen voi uudelleen liittyä jäseneksi mikäli täyttää pykälässä neljä (4 §) mainitut edellytykset. Uudestaan jäseneksi ilmoittautuessa on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta ja saavutetut jäsenedut säilyvät.

5 § Yhdistyksen jäsenet maksavat liittyessään kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään kevätkokouksessa.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka ei enää opiskele Turun yliopistolla Suomen historiaa, yleistä historiaa tai kulttuurihistoriaa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

III LUKU

Kokoukset

6 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään Turussa tammikuun 1. ja maaliskuun 15. päivien välisenä aikana ja syyskokous pidetään lokakuun 1. ja joulukuun 31. päivien välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle siten, että hallitus asettaa viimeistään viisi arkipäivää ennen kokouspäivää ainakin yhdelle mahdollisimman julkiselle Turun yliopiston ilmoitustaululle kokouskutsun, jossa mainitaan kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sähköpostilistalla.

8 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle seitsemännen pykälän vaatimalla tavalla.

9 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9.1. kokouksen avaaminen ja sen toteaminen päätösvaltaiseksi.

9.2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.

9.3. hallituksen laatimien edellisen kauden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen käsittely.

9.4. toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle päättäminen.

9.5. alkavan toimikauden jäsenmaksun määrääminen.

9.6.muiden esille tulevien asioiden käsittely.

10 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

10.1. kokouksen avaaminen ja sen toteaminen päätösvaltaiseksi.

10.2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.

10.3. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.

10.4. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

10.5. hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä (3-12) päättäminen.

10.6. hallituksen muiden jäsenten (3-12) valinta

10.7. kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta.

10.8. muiden mahdollisten luottamushenkilöiden valinta.

10.9. muiden esille tulevien asioiden käsittely.

11 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa ja asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin läsnä oleva jäsen sitä vaatii.

Henkilövaalit ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaaleissa yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

12 § Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa yleensä yhdessä käsittelyssä. Ensi kertaa esillä olevan asian käsittely lykätään seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

13 § Yhdistyksen jäsenen tekemä ehdotus otetaan käsittelyyn, mikäli ainakin yksi muu jäsen sitä kannattaa. Henkilöesityksiä ei kuitenkaan tarvitse kannattaa, kuten ei myöskään hallituksen ja sen asettamien toimikuntien tekemiä ehdotuksia, jotka kuuluvat niiden toimialaan.

14 § Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat allekirjoituksellaan.

IV LUKU

Hallitus

15 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-12 jäsentä. Hallitus jakaa jäsenilleen tarpeelliseksi katsomiaan vastuualueita.

16 § Yhdistyksen hallitus

16.1. valvoo yhdistyksen etua ja mainetta.

16.2. antaa pyynnöstä lausuntoja yhdistyksen sille jättämistä asioista.

16.3. tekee tarvittaessa oma-aloitteisesti esityksiä yhdistykselle yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa.

16.4. suorittaa viivyttelemättä yhdistyksen sille antamat tehtävät sekä panee toimeen sen päätökset.

16.5. päättää täydellä vastuuvelvollisuudella kaikista yhdistyksen menoista vahvistetutun talousarvion puitteissa.

16.6. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.

16.7. laatii ja esittää syyskokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

16.8. laatii ja esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kevätkokoukselle.

17 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle asioiden niin vaatiessa vähintään kerran kuukaudessa Turun yliopiston lukuvuoden aikana pois lukien kesä-elokuu.

18 § Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikilla Kritiikin jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille.

19 § Jos yhdistyksen kokouksessa yli puolet annetuista äänistä kannattaa päätöstä antaa epäluottamuslause hallitukselle, on tämä velvollinen eroamaan. Epäluottamuslause-esitys on jätettävä kirjallisena yhdistyksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti. Esitys tulee ottaa huomioon kun sen on allekirjoittanut vähintään kymmenesosa jäsenistöstä ja se on jätetty viimeistään viisi arkipäivää ennen yhdistyksen kokousta, jossa asia on esillä. Epäluottamuslause-esitys on mainittava kokouskutsussa. Mikäli mahdollista on uusi hallitus valittava siinä kokouksessa, missä epäluottamuslause on annettu. Muussa tapauksessa vanha hallitus jatkakoon toimintaansa kunnes uusi hallitus saadaan muodostetuksi.

20 § Yhdistyksen hallituksen jäsen voi erota tehtävästään kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle. Eroavan jäsenen tehtävät jaetaan muulle hallitukselle. Mikäli tehtävienjako ei ole mahdollista tai mielekästä, kutsutaan koolle yhdistyksen kokous uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi. Koko hallituksen eron myöntämiseksi tulee koolle kutsua yhdistyksen kokous, joka samalla valitsee yhdistykselle uuden hallituksen.

21 § Hallitus voi asettaa määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.

V LUKU

Erinäisiä säännöksiä

22 § Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

23 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

24 § Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

VI LUKU

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

25 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytetyksi, mikäli se on saanut puolelleen kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, ensimmäisessä 2/3 annetuista äänistä ja toisessa yksinkertaisen enemmistön annetuista äänistä. Sääntömuutos voidaan käsitellä yhdessä kokouksessa mikäli 5/6 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

26 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos kummassakin kokouksessa ehdotusta kannattaa 3/ 4 annetuista äänistä.

27 § Mikäli yhdistys puretaan sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan kirjastolle tai mikäli tämä ei ole mahdollista, yhdistyksen valitsemalle rekisteröidylle historialliselle yhdistykselle historiallisen kirjallisuuden hankkimista varten. Kirjasto ja arkisto luovutetaan Turun yliopiston kirjastolle.

28 § Nämä säännöt tulevat voimaan tultuaan rekisteröidyiksi.

Säännöt PDF-muodossa